Stanovy klubu


S T A N O V Y Tenisového klubu PTA Kolín

I. Základní ustanovení

Tenisový klub PTA Kolín (dále jen TK) je dobrovolným sdružením osob provozující sport a osvětovou činnost - klubem (občanským sdružením dle ust. § 2 z.č. 83/1990 Sb., registrovaným Ministerstvem vnitra ČR), s právní subjektivitou a stanovami.

Sídlem TK je : V Jezírkách 1530, 280 02 Kolín 5 - Vinice
Místem tenisový dvorců je areál – ul. V Jezírkách 1530, Kolín 5 - Vinice

II. Poslání a cíle

Základním posláním je
-organizovat sportovní činnost, zejména mládeže a vytvářet pro ni materiální a tréninkové
podmínky
- vytvářet možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,zejména mládeže
- vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů
- budovat,provozovat a udržovat sportoviště, která TK užívá
- hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány samosprávy, sportovními
svazy, ostatními organizacemi i jednotlivci.
- dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života zejména v oblasti
sportu.

III. Orgány tenisového klubu

Orgány klubu jsou: a) valná hromada
b) výkonný výbor
c) revizní komise

Nejvyšším orgánem TK je členská schůze- valná hromoda.
Výkonným orgánem TK je výbor Tenisového klubu PTA.

Členská schůze – valná hromada schvaluje:
• název, sídlo a symboliku TK
• stanovy a změny stanov TK
• zprávu o činnosti výboru
• zprávu o hospodaření a majetku TK
• výši členských příspěvků na aktuální rok
• výši vstupního poplatku pro nové členy
Členská schůze – valná hromada:
• volí členy výboru a revizní komise z řad členů TK s právem hlasovat
• přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů TK s právem hlasovat
• rozhoduje o zániku TK, v případě zániku rozhoduje o majetkovém vypořádání
• rozhoduje o odvolání členů TK proti jejich vyloučení
• rozhoduje o dalších otázkách, kdy si tak vyhradí
Mimořádnou členskou schůzi je výbor povinen svolat na žádost revizní komise nebo při žádosti nejméně jedné třetiny členů TK, a to do 1 měsíce od doručení písemné žádosti výboru.
Kandidovat na člena výboru a na člena revizní komise může jen ten člen TK, který je přítomen na členské schůzi nebo se svou kandidaturou písemně souhlasí.


Způsob svolání členské schůze:
Řádnou členskou schůzi svolává výbor do 30.4. daného roku. Termín konání členské schůze musí být oznámen písemně nejpozději 14 dní před konáním členské schůze, a to vyvěšením na klubové nástěnce a internetových stránkách TK.
Členská schůze je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů klubu starších 18ti let.
Není-li členská schůze po uplynutí 15 minut od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, je výbor TK oprávněn svolat náhradní členskou schůzi, a to tak, aby se konala nejdříve do 30ti minut poté, kdy se měla konat původně svolaná členská schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Náhradní členská schůze není oprávněna rozhodovat o majetkových poměrech klubu. K platnosti usnesení náhradní členské schůze je zapotřebí dvou třetin přítomných členů straších 18ti let.
Průběh voleb:
a) volby do výboru jsou přímé a veřejné
b) volební komise po ukončení voleb ihned zveřejní výsledky voleb
c) nově zvolený výbor se neprodleně ujme své funkce a na prvním zasedání zvolí ze svého středu hlasováním předsedu klubu a rozdělí další nezbytné funkce tak, aby byla zajištěna kontinuita vedení klubu
Výbor je oprávněn kooptovat nové členy výboru v případě nutnosti v souladu se stanovami TK a tento akt projednat a nechat schválit na nejbližší členské schůzi volbou kooptovaných členů.

Výbor tenisového klubu:
• výbor tenisového klubu zajišťuje činnost TK
• odpovídá za hospodárné využívání a údržbu majetku
• překládá členské schůzi zprávu o činnosti za uplynulé období
• vede účetnictví a evidenci TK
• rozhoduje přijetí člena do TK, o vyškrtnutí a o vyloučení člena z TK
• rozhoduje o výši poplatku za pronájem kurtů
• organizuje brigády
• svolává řádnou a mimořádnou členskou schůzi
• zasedá podle potřeby během tenisové sezóny nejméně jednou za měsíc
• zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány města, ČSTV, ČTS, s organizacemi a dalšími kluby, sdruženími a osobami.
Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru.
K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.
Funkční období výboru tenisového klubu je dvouleté.

Revizní komise
Revizní komise má 3 členy, kteří jsou voleni na 2 roky a nejsou ve výboru tenisového klubu.
Kontroluje činnost výboru. Navrhuje opatření vedoucí k nápravě chyb výboru.
Předkládá řádné členské schůzi zprávu o činnosti.
Provádí revizi hospodaření TK vždy nejpozději do 60 dnů po skončení kalendářního roku.

IV. Práva a povinnosti členů TK

• členství v TK je dobrovolné
• člen TK je oprávněn užívat všech zařízení a prostředků areálu TK
• člen se zavazuje plnit veškerá ustanovení stanov TK a všech nařízení a předpisů platných pro členství v TK , dbát pokynů členů výboru TK, dodržovat veškeré vnitřní normy, pravidla a předpisy TK a základní etické a mravní normy sportovce
• člen se zavazuje svým chováním podporovat dobrou a přátelskou atmosféru v TK a dle svých možností přispívat k jeho rozkvětu
• člen starší 18ti let má právo volit členy výboru a být rovněž do výboru volen, zúčastnit a usnášet se členské schůze TK
• člen TK má právo upozorňovat členy výboru na nedostatky, vznášet návrhy či připomínky a po předchozí dohodě se zúčastnit zasedání výboru na dobu nezbytně nutnou k řešení jeho problémů
• člen TK je povinen do data, zveřejněného výborem, uhradit členské a další poplatky, schválené členskou schůzí a odpracovat, resp. zaplatit stanovený počet brigádnických hodin
• člen TK je povinen chránit, šetřit a zvelebovat majetek TK
• člen TK má právo se odvolat proti rozhodnutí výboru, kterým byl vyloučen z TK k členské schůzi a to písemně do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení.

Členství v tenisovém klubu zaniká:
• dobrovolným vystoupením člena – písemným oznámením výboru
• vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, zejména brigádních povinností nebo neplacením členských příspěvků, o vyškrtnutí rozhoduje výbor TK
• vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výbor TK

V. Hospodaření tenisového klubu

TK získává finanční prostředky k zabezpečení vlastní činnosti z:
- příspěvků svých členů
- dotací a příspěvku od státu, ČSTV, ČTS, obce, jiných organizací a osob
- darů a sponzorských příspěvků
- z vlastní činnosti
Jménem TK vystupuje předseda nebo jiný pověřený člen výboru. Za TK jedná předseda klubu samostatně, nebo předsedou klubu písemně zmocněný člen výboru.

VI. Závěrečná ustanovení

Tenisový klub PTA Kolín vzniká a jeho stanovy, schválené přípravným výborem, nabývají platnosti dnem registrace klubu Ministerstvem vnitra ČR.

Stanovy "Tenisového klubu PTA Kolín" můžete stánout zde(pfd; 785kB)

Kontakty

PTA Kolín
V jezírkách 1530
Kolín - Vinice

+420 321 405 305
+420 725 826 069


e-mail:
recepce@pta-kolin.cz

Otvírací doba

Letní sezóna (duben – září)
Po - Pá: 8.00 - 21.00
So - Ne: 9.00 - 20.00
Zimní (halová) sezóna
Po - Pá: 8.00 - 21.00
So - Ne: 9.00 - 21.00

copyright 2013 pta-kolin.cz